Ai có quyền giữ con dấu công ty?

Ai có quyền giữ con dấu công ty?

Mỗi doanh nghiệp khi hoạt động hợp pháp thì đều có một con dấu riêng. Các giấy tờ, văn bản liên quan đến tất cả các hoạt động của công ty thì đều chỉ thực sự có giá trị sau khi đã được đóng dấu. Với vai trò  như vậy nên việc quản lý, và sử dụng con dấu là việc vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 96/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Ai có quyền giữ con dấu công ty

Việc sử dụng con dấu của công ty có vai trò đặc biệt đối với hoạt động của mỗi công ty, do đó những người nhiệm vụ giữ và sử dụng con dấu thường là những người chủ, người lãnh đạo cấp cao của công ty. Luật Doanh nghiệp 2014 về doanh nghiệp quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng của mỗi doanh nghiệp như sau:

Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo qui định của điều lệ công ty

Pháp luật qui định như vậy cho phép các doanh nghiệp có thể tự qui định về việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của doanh nghiệp mình trong điều lệ công ty nhằm đảm bảo được sự tiện lợi, tính linh hoạt trong việc sử dụng con dấu. Các doanh nghiệp có thể căn cứ theo cơ cấu, hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp mình để thiết lập những cơ chế quản lý, sử dụng con dấu theo những cách tiện lợi nhất. Thực tiễn thấy rằng, trong điều lệ các công ty thường qui định người có vai trò quản lý và sử dụng con dấu là Người đại diện theo pháp luật của công ty, Kế toán trưởng hoặc văn thư…. Cụ thể hơn nữa, Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

b) Số lượng con dấu.

c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Bên cạnh việc các doanh nghiệp được tự đề ra các quy định về người giữ con dấu, người có quyền sử dụng con dấu, kích thước hình dáng con dấu trong điều lệ công ty của mình thì những trường hợp mà trong điều lệ công ty không quy định cụ thể về việc đó, thì những người như chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH sẽ có thẩm quyền quyết định các nội dung nêu trên.

 

2. Con dấu bị chiếm giữ, sử dụng trái phép

Văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động của công ty đều chỉ có hiệu lực khi được đóng dấu hợp pháp của công ty. Do đó, việc chiếm giữ, sử dụng con dấu một cách trái phép sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho công ty. Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi chiếm giữ, chiếm đoạt và sử dụng con dấu một cách trái pháp luật. Do đó, những người không được điều lệ công ty qui định mà chiếm giữ con dấu là trái pháp luật. Hoặc những người không có quyền sử dụng con dấu mà sử dụng con dấu thì những văn bản được người đó đóng dấu đều là những văn bản không có giá trị pháp lý.

Khi phát hiện hành vi chiếm giữ, chiếm đoạt và sử dụng con dấu trái phép, những thành viên của công ty có quyền khởi kiện lên Tòa án cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời nhằm ngăn chặn những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *