Đất đã tặng cho có đòi lại được không?

Đất đã tặng cho có đòi lại được không?

 

Căn cứ theo Bộ luật Dân sự năm 2015 thì:

“Điều 459. Tặng cho Bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.”

Từ quy định nêu trên ta có thể thấy được rằng theo quy định của pháp luật thì việc tặng cho bất động sản phải có văn bản (có công chứng, chứng thực) hoặc phải đăng ký quyền sở hữu. Trong trường hợp người được tặng cho đã đăng ký quyền sở hữu thì giao dịch dân sự này đã có hiệu lực. Trường hợp này việc chuyển quyền sở hữu đã xong thì tài sản đã thuộc về người được tặng cho, người tặng cho không thể đòi lại. Trừ trường hợp hợp đồng tặng cho đó là hợp đồng tặng cho có điều kiện và người được tặng cho bất động sản vi phạm điều kiện này thì có thể lấy đó làm căn cứ chấm dứt hợp đồng.

“Điều 120. Giao dịch dân sự có điều kiện

1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ.

2. Trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự không thể xảy ra được do hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện đó đã xảy ra; trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra.”

Theo quy định pháp luật thì người tặng cho chỉ có thể đòi lại bất động sản đã tặng cho trong trường hợp là tặng cho tài sản có điều kiện và bên được tặng cho không thực hiện nghĩa vụ sau khi được tặng cho. Tuy nhiên, thỏa thuận này phải được lập thành văn bản mới có thể xem đây là điều kiện của hợp đồng tặng cho nhằm làm căn cứ chứng minh sự tồn tại điều kiện của hợp đồng khi có vi phạm điều kiện đó, lúc này người tặng cho có thể đòi lại bất động sản đã tặng cho trước đây.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *