Điều lệ công ty cần những nội dung gì?

Điều lệ công ty cần những nội dung gì?

Căn cứ pháp lí

  • Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn

1. Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là cam kết chung của tất cả các thành viên trong công ty về hoạt động và quản lý công ty. Khi xác lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ điều lệ công ty phải tuân theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp.

2. Những nội dung cần có trong điều lệ công ty

Về nội dung của điều lệ đã được pháp luật quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 25. Điều lệ công ty

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhanh và văn phòng đại diện (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sỡ hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

e) Cơ cấu tổ chức quản lý;

g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Như vậy, khi tiến hành xây dựng điều lệ công ty, bạn cần chú ý cần có những nội dung chủ yếu trên.

Việc xây dựng nội dung của Điều lệ công ty theo các quy định của pháp luật trên sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo được tính công bằng, dân chủ. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư.

 

2. Các quy định của pháp luật về điều lệ công ty

Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp

Khi đăng ký doanh nghiệp cần nộp điều lệ công ty thì cần chú ý những điều sau:

Điều 25. Điều lệ công ty

2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

Theo quy định của luật chỉ có công ty hợp danh và công ty cổ phần mới cần điều lệ công ty khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Vì vậy, nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thiếu điều lệ công ty hoặc diều lệ không thỏa mãn quy định pháp luật, hồ sơ sẽ bị trả lại để hoàn thành.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình tổ chức và hoạt động, công ty có thể thay đổi hoặc sửa đổi hoặc bổ sung một số quy định, vì vậy pháp luật đã quy định về vấn đề này như sau:

Điều 25. Điều lệ công ty

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *