Doanh nghiệp tư nhân có được thuê Giám đốc hay không?

Doanh nghiệp tư nhân có được thuê Giám đốc hay không?

Căn cứ:

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  •  Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Định nghĩa về doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân đứng ra thành lập, vận hành và làm chủ. Cụ thể được quy định tại Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó,  doanh nghiệp tư chỉ có sự xuất hiện 1 cá nhân góp vốn. Cá nhân này tự góp vốn vào công ty bằng tài sản của mình. Bởi vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân phải  tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Lúc này, doanh nghiệp chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, mỗi cá nhân chỉ được thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân và vận hành nó.

Pháp luật cũng có quy định về việc chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.. Cụ thể được quy định tại Khoản 4 Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Có nghĩa là, chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp này không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh. Việc hạn chế doanh nghiệp tư nhân góp vốn vào công ty hợp danh xuất phát từ trách nhiệm vô hạn về tài sản đều có ở hai loại hình doanh nghiệp này.

2. Doanh nghiệp tư nhân được phép thuê Giám đốc khi có nhu cầu. 

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề của công ty mà không có ai ngăn cản hay hạn chế. Đây là một trong những ưu điểm của loại hình doanh nghiệp này. Bởi nếu là các loại hình doanh nghiệp khác như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn…thì việc đi đến quyết định công ty là cả một quá trình khá dài và phức tạp thông qua các phiếu tán thành, các cuộc họp….

Tuy nhiên, Việc tự làm chủ, tự thành lập và vạn hành đôi khi sẽ có những khó khăn về rùi ro nhất định. Lúc này, chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền thuê giám đốc về thực hiện việc kinh doanh của mình. Cụ thể tại Điều Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

Điều 185. Quản lý doanh nghiệp

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Kể cả chủ doanh nghiệp có thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của nghiệp. và trách nhiệm này vẫn là trách nhiệm vô hạn. Giám đốc được thuê chỉ có quyền và nghĩa vụ điều hành hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *