Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Căn cứ:

  • Bộ Luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và quyền sử dụng cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định.

Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:  phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực và phải làm thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm:

  1. Thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng: tên, số CMND…. ;
  2. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng: loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất, thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng…
  3. Quyền, nghĩa vụ của các bên;
  4. Giá chuyển nhượng;
  5. Phương thức, thời hạn thanh toán;
  6. Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
  7. Các thông tin khác liên quan đến quyền sử dụng đất;
  8. Lời cam kết thông tin ghi trên hợp đồng là đúng sự thật

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *