Khoản nợ do người đã mất để lại, nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai ?

Khoản nợ do người đã mất để lại, nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai ?

Căn cứ:

  • Bộ Luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Nghĩa vụ trả nợ:

Khi hai bên phát sinh quan hệ tài sản vaythì theo như thỏa thuận, đến thời hạn, bên vay phải có nghĩa vụ trả lại cho bên cho vay tài sản cùng loại, đúng giá trị. Quyền và nghĩa vụ đã được quy định rõ ràng. Bởi vậy, chủ thể vay tài sản phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến thời hạn. Cụ thể được quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

2. Nghĩa vụ trả nợ khi người vay chết. 

Có nhiều sự kiến bất ngờ có thể xảy ra khiến người có nghĩa vụ trả nợ không thể trả được nợ, đặc biệt là trường hợp người vay chết trong thời hạn đang còn thực hiện nghĩa vụ. Để giải quyết vấn đề này, pháp luật đã có quy định đặt ra đối với những người thừa kế tài sản của người vay tài sản đã chết. Cụ thể tại điều 615 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1, Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2, Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3, Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4, Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *