Luật môi trường là gì?

Luật môi trường là gì?

Môi trường có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.

Vậy, luật môi trường là gì cùng các vấn đề pháp lý có liên quan là gì? Bài viết dưới đây của Luật sư Thuận An sẽ nêu khái quát chung về luật môi trường là gì?

  1. Cơ sở pháp lý

  • Luật bảo vệ môi trường 2020 số: 72/2020/QH14
  • Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường
  • Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
  1. Luật môi trường là gì?

Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên.

Như vậy, luật môi trường là gì? Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành bao gồm các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lí điều chinh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tố của môi trường trên cơ sở kết hợp các phương pháp điều chỉnh khác nhau nhằm bảo vệ một cách có hiệu quả môi trường sống của con người.

  1. Đối tượng điều chỉnh của Luật môi trường là gì?

Đối tượng điều chỉnh của luật môi trường chính là các quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố môi trường:

– Quan hệ giữa nhà nước với tổ chức cá nhân gồm:

+ Quan hệ thanh tra môi trường

+ Quan hệ xử phạt vi phạm pháp Luật môi trường

+ Quan hệ khi phê duyệt báo cáo ĐTM, ĐMC

– Quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân với nhau:

+ Quan hệ thỏa thuận, hợp tác bảo vệ môi trường; hợp tác khắc phục thiệt hại do ô nhiễm , suy thoái hoặc sự cố môi trường gây ra; phối hợp đầu tư vào các công trình bảo vệ môi trường .

+ Quan hệ bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực môi trường ví dụ bồi thường thiệt hại do việc gây ô nhiễm, suy thoái hay sự cố môi trường gây nên

+ Quan hệ thuê dịch vụ lập ĐTM

+ Quan hệ phát sinh từ việc giải quyết tranh chấp môi trường.

  1. Phương pháp điều chỉnh Luật môi trường là gì?

Phương pháp điều chỉnh của luật môi trường là gì:

  • Phương pháp mệnh lệnh hành chính:

+ Quyền nhân danh nhà nước ra những mệnh lệnh bắt buộc đối với bên kia là cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có nghĩa vụ phục tùng các mệnh lệnh đó.

+ Dùng trong quan hệ giữa một bên là cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân.

+ Phương pháp mệnh lệnh được thể hiện trong một số trường hợp như: Quyết định cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép trong lĩnh vực môi trường; Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường…

  • Phương pháp bình đẳng:

+ Điều chỉnh quan hệ giữa các cá nhân với cá nhân hoặc chủ thể khác.

+ Các chủ thể bình đẳng với nhau trong quan hệ, không dựa trên bất kỳ yếu tố nào mà một bên có địa vị cao hơn bên còn lại.

+ Việc xác lập, thực hiện và giải quyết những quan hệ hoàn toàn do ý chí và lợi ích chính các chủ thể là cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ đó.

+ Các bên được tự do thỏa thuận các vấn đề, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật.

  1. Nguyên tắc của Luật môi trường là gì?

Nguyên tắc hoạt động của luật môi trường được quy định như sau:

+ Nguyên tắc đảm bảo con người được sống trong môi trường trong lành.

+ Nguyên tắc phát triển bền vững

+ Nguyên tắc phòng ngừa

+ Nguyên tắc thống nhất trong quản lý và bảo vệ môi trường

Chào mừng bạn đến với Công ty Luật VilaKey - chi nhánh Thuận An - Chúng tôi tự hào gửi gắm tâm huyết nghề nghiệp, cùng nhau theo đuổi hành trình phụng sự công lý. Bằng tất cả khả năng, tâm đức, chúng tôi bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho các thân chủ là cá nhân/doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0918.22.99.88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *