Người đại diện mặc nhiên trong công ty TNHH một thành viên là ai?

Người đại diện mặc nhiên trong công ty TNHH một thành viên là ai?

Ở bất kỳ mô hình công ty nào thì luôn phải có người đứng ra chịu trách nhiệm những vấn đề pháp lý khi làm việc với cơ quan nhà nước . Đây là vấn đề được rất nhiều người đặc biệt quan tâm, trong mô hình công ty TNHH Một thành viên thì việc quy định người đại diện theo pháp luật mặc nhiên là ai? Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau:

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Luật Doanh nghiêpj 2014

NỘI DUNG TƯ VẤN 

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014: “là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp , Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  •  Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Chú ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các trường hợp trên .

2. Người đại diện mặc nhiên của công ty TNHH ( Trách nhiệm hữu hạn) Một thành viên là ai?

Trước hết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì?

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Căn cứ vào Điều 78 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 78: Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

Theo quy định tại Khoản 1 thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
  • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên được ghi nhận trong Điều lệ công ty. Đây là quy định tại điểm g khoản 1 Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014: ” Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần”

Như vậy: Căn cứ  vào các quy định được trích dẫn trên đây thì Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên được ghi nhận trong điều lệ. Tuy nhiên, nếu điều lệ không có quy định khác thì  mặc nhiên  người đại diện theo pháp luật của công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty ( Tùy theo mô hình công ty )

Trân trọng cảm ơn quý khách hàng

Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc tự mình thực hiện và cần sự hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi https://luatsuthuanan.com/

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *