Những rủi ro khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân

Những rủi ro khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ:

  • Luật Doanh nghiệp năm 2014
  • Luật đất đai năm 2013

Nội dung tư vấn:

1. Bị hạn chế vốn và khả năng tiếp cận vốn.

Khác với tất cả các loại hình doanh nghiệp khác thì donh nghiệp tư nhân chỉ do một cá nhân đứng ra thành lập, vận hành và làm chủ. Cụ thể được quy định tại Điều 183 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 183. Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Như vậy, nguồn vốn của Doanh nghiệp tư nhân chỉ được hình thành từ vốn đầu tư của chủ sỡ hữu doanh nghiệp.

Như vậy, rõ ràng, nguồn vốn của doanh nghiệp chỉ có một nguồn đầu tư duy nhất chính là tài sản của chủ sở hữu. Với các loại hình khác, kênh thu hút vốn có thể là thêm thành viên, phát hành trái phiếu, cổ phần thì doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào….Nhưng với loại hình doanh nghiệp này thì, doanh nghiệp tư nhân chỉ được tăng vốn bằng việc chủ doanh nghiệp đầu tư thêm.

Bởi vậy mà, dòng vốn đầu tư mở rộng ít khiến cho doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do thiếu vốn thậm chí hạn chế cả trong việc tham gia vào thị trường xuất khẩu và kinh tế toàn cầu.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân tự quản lý, tự chiu trách nhiệm !

Toàn bộ quyết định giao dịch của doanh nghiệp đều thuộc quyền quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân. Đây là ưu điểm cũng là nhược điểm lớn của Doanh nghiệp tư nhân. Bởi như vậy sẽ khiến việc giải quyết vấn đề xuất phát từ một ý chí cá nhân, toàn bộ các hoạt động nên nhiều khi sự phát triển mang tính tự phát, không có quy hoạch cụ thể, đôi lúc rủi ro giải quyết sẽ cao.

Hơn thế nữa, Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ. Bởi lẽ không có sự độc lập về tài sản, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp. Có nghĩa là các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chính là nợ của chủ doanh nghiệp.

Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến cho doanh nghiệp tư nhân khác với các loại hình doanh nghiệp khác.

3. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Một pháp nhân có tư cách pháp nhân khi đáp ứng được 4 điều kiện, được quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm:

  • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Bởi không đáp ứng được yêu cầu trên mà doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Tư cách pháp nhân sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo lòng tin trước khách hàng khi giao dịch. Bởi lẽ, một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân sẽ thể hiện được sự độc lập về tài sản, khả năng chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro cao hơn.

Vì thế nên, việc không có tư cách pháp nhân là nhược điểm khá lớn của loại hình doanh nghiệp này. Khó tạo niềm tin trong giao dịch với khách hàng.

Trên đây là những “khó khăn” mà doanh nghiệp tư nhân sẽ gặp phải khi lựa chọn loại hình này để phát triển công việc của mình.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *