Quy định về đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Quy định về đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai (theo Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

1.1. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2014

Điều kiện chung để được cấp Giấy chứng nhận:

– Đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01/7/2004;

– Không có một trong các loại giấy tờ tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;

– Không thuộc 02 trường hợp sau:

+ Đã được giao không đúng thẩm quyền.

+ Theo khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai.

Hộ gia đình, cá nhân không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất khi có đủ 03 điều kiện sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014;

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Ngoài những quy định chung, việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp này được chia thành 02 giai đoạn với những điều kiện riêng, cụ thể:

  • Giai đoạn 1: Từ trước ngày 15/10/1993

Trường hợp sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 để được cấp Giấy chứng nhận phải đủ 03 điều kiện sau:

+  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993;

+  Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất;

+  Tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thì đất phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch.

  • Giai đoạn 2: Từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

Để được cấp Giấy chứng nhận phải đáp ứng 04 điều kiện sau:

+  Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004;

+  Nay được UBND cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất;

+  Phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch;

+  Chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi.

1.2. Cấp Giấy chứng nhận cho đất nông nghiệp sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận phải đủ 02 điều kiện sau:

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01/7/2004.

– Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp.

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014

Theo khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a và Điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 22 mà không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận, cụ thể:

– Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè; sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng…. (Khoản 1 Điều 22).

– Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì người đang sử dụng đất (Điểm c Khoản 2 Điều 22).

– Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc quy hoạch sử dụng đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế – xã hội (Điểm b Khoản 3 Điều 22).

Như vậy, 03 trường hợp trên dù có vi phạm pháp luật đất đai nhưng vẫn được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ 02 điều kiện sau:

+ Đang sử dụng đất ổn định;

+ Không có tranh chấp.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

Giai đoạn 1: Giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993

Muốn được cấp Giấy chứng nhận phải đủ 03 điều kiện sau:

– Đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993;

– Không có tranh chấp;

– Phù hợp với quy hoạch.

Giai đoạn 2: Giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014

Để được cấp Giấy chứng nhận phải đủ 03 điều kiện sau:

– Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014;

– Không có tranh chấp;

– Phù hợp với quy hoạch.

Thùy Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *