Thời hiệu khởi kiện khi chia thừa kế đất đai

Thời hiệu khởi kiện khi chia thừa kế đất đai

Căn cứ:

  • Bộ Luật dân sự 2015
  • Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn

1. Thời hiệu khởi kiện là gì? 

Thời hiệu khởi kiện nó thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

Như vậy, đơn giản hiểu rằng, thời hiệu chính là một khoảng thời gian luật định cho phép người có quyền lợi bị xâm phạm có quyền khởi kiện. Nếu hết thời gian này, thì người đó sẽ không có quyền khởi kiện nữa.

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 2015 ra đời đã không còn xem thời hiệu là yếu tố bắt buộc để khởi kiện nữa. Nghĩa là, vẫn có trường hợp, tuy đã hết thời hiệu khởi kiện, các bên tham gia vẫn có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Tòa án sẽ chỉ áp dụng thời hiệu khi mà có sự yêu cầu của các bên. Cụ thể tại Điều 149, Luật dân sự 2015 về thời hiệu

1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ, việc.

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

2. Thời hiệu khởi kiện thừa kế đất đai

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng quan hệ cụ thể. Đối với thời hiệu chia di sản thừa kế là đất đai thì Quy định rõ tại Điều 623 Bộ luật dân sự 2015. Đất đai là một loại tài sản có giá trị lớn. Việc đăng ký quyền sở hữu cũng được quy định tương đối chặt chẽ. Bởi vậy nên, thời hiệu cho yêu cầu chia thừa kế với tài sản này được quy định khá dài. Cụ thể thời hiệu là đến 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

“1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế…”

Hết thời hạn 30 năm này thì người được thừa kế không có quyền khởi kiện để yêu cầu chia di sản thừa kế nữa.

Tuy nhiên, như đã giải thích ở trên thì “thời hiệu” đã không còn là điều kiện bắt buộc để tòa án thụ lý vụ án trừ khi có yêu cầu của các đương sự cho việc áp dụng thời hiệu. Nghĩa là, kể cả hết thời hiệu khởi kiện, nếu không có yêu cầu áp dụng thời hiệu, Tòa án vẫn thụ lý và giải quyết theo nguyên tắc chung.  Bởi vậy, có tranh chấp thì cứ đâm đơn khởi kiện mà đừng cần quan tâm đến thời hiệu nhiều làm gì nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *