Thủ tục phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Thủ tục phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

Căn cứ pháp lí

 • Luật phá sản 2014

Nội dung tư vấn

1. Phá sản là gì?
Phá sản, có thể hiểu là việc ngừng hoạt động hoàn toàn theo phương diện pháp lí do việc doanh nghiệp, tổ chức không đủ khả năng chi trả hoặc thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng, chủ nợ. Được cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tuyên bố phá sản
Căn cứ khoản 2 Điều 4 luật phá sản 2014 định nghĩa về phá sản là tình trạng của doanh nghiệp hay hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tóa án nhân dân nơi doanh nghiệp đặt trụ sở ra quyết định tuyên bố phá sản.

Điều 4: Giải thích từ ngữ


2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
….

2. Ai có quyền và nghĩa vụ yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên phá sản?
Theo luật trên, tại điều 5 quy định về những người có quyền và nghĩa vụ yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên tuyên bố phá sản bao gồm:

Người có quyền:

 • Chủ nợ không có hoặc được đảm bảo một phần khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho họ.
 • Người lao động khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày thực hiện nghĩa vụ trả lương hoặc các nghĩa vụ thanh toán khác mà công ty không thực hiện việc thanh toán.

Người có nghĩa vụ:

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty mất khả năng thanh toán.
 • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Điều 5. Người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
1. Chủ nợ không có đảm bảo chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.
6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

3. Thủ tục phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Về thủ tục phá sản công ty trách nhiệm hữu hạn gồm những bước sau:

Bước 1: Xác định chủ thể có quyền hoặc nghĩa vụ yêu cầu phá sản công ty như đã nêu trên, nộp đơn yêu cầu tại Tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kèm theo các giấy tờ liên quan.
Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chủ yếu như:

 • Ngày, tháng, năm.
 • Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản.
 • Tên và địa chỉ của doanh nghiệp.
 • Tên và địa chỉ của người làm đơn.
 • Căn cứ yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Giấy tờ tài liệu kèm theo bao gồm:

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất. Trường hợp thành lập và hoạt động chưa đủ 03 năm thì kèm theo báo cáo tài chính trong toàn bộ thời gian hoạt động;
 • Bản giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toá.
 • Bản báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khôi phục doanh nghiệp mà vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán.
 • Bảng kê khai toàn bộ chi tiết tài sản, địa điểm có tài sản của doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ, danh sách người mắc nợ, ghi rõ và đầy đủ thông tin bao gồm tên, địa chỉ của chủ nợ, người mắc nợ, khoản nợ, khoản cho vay có bảo đảm, không có bảo đảm, có bảo đảm một phần đến hạn hoặc chưa đến hạn.
 • Giấy thành lập doanh nghiệp.
 • Giấy có kết quả định giá tài sản hiện có của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp toàn bộ hồ sơ trên tới Tóa án có thẩm quyền qua hai phương thức:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án nhân dân.
 • Gửi đến Tòa án nhân dân qua bưu điện.

Bước 4: Chờ kết quả xử lí đơn yêu cầu
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án nhận được và phân công người giải quyết:

 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.
 • Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không đủ các nội dung thì Thẩm phán thông báo cho người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn.

Bước 5: Nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản cho Tóa án.

Bước 6: Thanh toán các khoản nợ, khoản cần phải thanh toán cho chủ nợ bằng việc thanh lí các tài sản của công ty theo tỷ kệ và hướng dẫn của Tòa án.

Bước 7: Công ty được Tòa án tuyên bố phá sản, chấm dứt toàn bộ hoạt động và sự tồn tại của công ty.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *